deformation

deformation là gì? Ý nghĩa của từ deformation sự biến dạng

  • deformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deformation là gì ?
  • deformation là gì trong toán học ?
  • deformation dịch
  • deformation dictionary
  • deformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deformation trong toán học
  • deformation tiếng việt là gì ?
  • What is deformation in english ?