filing

filing là gì? Ý nghĩa của từ filing sự đua vào phiếu ghi tên, sự đưa vào bộ phận lưu trữ

  • filing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ filing là gì ?
  • filing là gì trong toán học ?
  • filing dịch
  • filing dictionary
  • filing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ filing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ filing trong toán học
  • filing tiếng việt là gì ?
  • What is filing in english ?