heavy

heavy là gì? Ý nghĩa của từ heavy nặng, khó, mạnh

  • heavy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heavy là gì ?
  • heavy là gì trong toán học ?
  • heavy dịch
  • heavy dictionary
  • heavy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heavy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heavy trong toán học
  • heavy tiếng việt là gì ?
  • What is heavy in english ?