hypergeometric

hypergeometric là gì? Ý nghĩa của từ hypergeometric siêu bội

  • hypergeometric là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hypergeometric là gì ?
  • hypergeometric là gì trong toán học ?
  • hypergeometric dịch
  • hypergeometric dictionary
  • hypergeometric là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hypergeometric trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hypergeometric trong toán học
  • hypergeometric tiếng việt là gì ?
  • What is hypergeometric in english ?