inefficient

inefficient là gì? Ý nghĩa của từ inefficient không hiệu quả

  • inefficient là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inefficient là gì ?
  • inefficient là gì trong toán học ?
  • inefficient dịch
  • inefficient dictionary
  • inefficient là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inefficient trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inefficient trong toán học
  • inefficient tiếng việt là gì ?
  • What is inefficient in english ?