initial point

initial point là gì? Ý nghĩa của từ initial point khởi điểm, điểm ban đầu

  • initial point là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial point là gì ?
  • initial point là gì trong toán học ?
  • initial point dịch
  • initial point dictionary
  • initial point là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial point trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial point trong toán học
  • initial point tiếng việt là gì ?
  • What is initial point in english ?