polynomial regression

polynomial regression là gì? Ý nghĩa của từ polynomial regression hồi quy đa thức

  • polynomial regression là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polynomial regression là gì ?
  • polynomial regression là gì trong toán học ?
  • polynomial regression dịch
  • polynomial regression dictionary
  • polynomial regression là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polynomial regression trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polynomial regression trong toán học
  • polynomial regression tiếng việt là gì ?
  • What is polynomial regression in english ?