principle of virtual work

principle of virtual work là gì? Ý nghĩa của từ principle of virtual work nguyên lý công ảo

  • principle of virtual work là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principle of virtual work là gì ?
  • principle of virtual work là gì trong toán học ?
  • principle of virtual work dịch
  • principle of virtual work dictionary
  • principle of virtual work là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principle of virtual work trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principle of virtual work trong toán học
  • principle of virtual work tiếng việt là gì ?
  • What is principle of virtual work in english ?