projective module

projective module là gì? Ý nghĩa của từ projective module môđun xạ ảnh

  • projective module là gì ?

  • Ý nghĩa của từ projective module là gì ?
  • projective module là gì trong toán học ?
  • projective module dịch
  • projective module dictionary
  • projective module là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ projective module trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ projective module trong toán học
  • projective module tiếng việt là gì ?
  • What is projective module in english ?