toroidal

toroidal là gì? Ý nghĩa của từ toroidal phỏng xuyến, có hình xuyến

  • toroidal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ toroidal là gì ?
  • toroidal là gì trong toán học ?
  • toroidal dịch
  • toroidal dictionary
  • toroidal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ toroidal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ toroidal trong toán học
  • toroidal tiếng việt là gì ?
  • What is toroidal in english ?