transmitting system

transmitting system là gì? Ý nghĩa của từ transmitting system xib.hệ thống truyền

  • transmitting system là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transmitting system là gì ?
  • transmitting system là gì trong toán học ?
  • transmitting system dịch
  • transmitting system dictionary
  • transmitting system là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transmitting system trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transmitting system trong toán học
  • transmitting system tiếng việt là gì ?
  • What is transmitting system in english ?