identifiable

identifiable là gì? Ý nghĩa của từ identifiable có thể đồng nhất được

  • identifiable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ identifiable là gì ?
  • identifiable là gì trong toán học ?
  • identifiable dịch
  • identifiable dictionary
  • identifiable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ identifiable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ identifiable trong toán học
  • identifiable tiếng việt là gì ?
  • What is identifiable in english ?