univalent mapping

univalent mapping là gì? Ý nghĩa của từ univalent mapping ánh xạ đơn diệp

  • univalent mapping là gì ?

  • Ý nghĩa của từ univalent mapping là gì ?
  • univalent mapping là gì trong toán học ?
  • univalent mapping dịch
  • univalent mapping dictionary
  • univalent mapping là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ univalent mapping trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ univalent mapping trong toán học
  • univalent mapping tiếng việt là gì ?
  • What is univalent mapping in english ?