ability

ability là gì? Ý nghĩa của từ ability khả năng

  • ability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ability là gì ?
  • ability là gì trong toán học ?
  • ability dịch
  • ability dictionary
  • ability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ability trong toán học
  • ability tiếng việt là gì ?
  • What is ability in english ?