address modification

address modification là gì? Ý nghĩa của từ address modification mt.đổi địa chỉ

  • address modification là gì ?

  • Ý nghĩa của từ address modification là gì ?
  • address modification là gì trong toán học ?
  • address modification dịch
  • address modification dictionary
  • address modification là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ address modification trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ address modification trong toán học
  • address modification tiếng việt là gì ?
  • What is address modification in english ?