affirmative proposition

affirmative proposition là gì? Ý nghĩa của từ affirmative proposition mệnh đề khẳng định

  • affirmative proposition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ affirmative proposition là gì ?
  • affirmative proposition là gì trong toán học ?
  • affirmative proposition dịch
  • affirmative proposition dictionary
  • affirmative proposition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ affirmative proposition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ affirmative proposition trong toán học
  • affirmative proposition tiếng việt là gì ?
  • What is affirmative proposition in english ?