congestion

congestion là gì? Ý nghĩa của từ congestion sự quá tải

  • congestion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ congestion là gì ?
  • congestion là gì trong toán học ?
  • congestion dịch
  • congestion dictionary
  • congestion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ congestion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ congestion trong toán học
  • congestion tiếng việt là gì ?
  • What is congestion in english ?