partial recursive function

partial recursive function là gì? Ý nghĩa của từ partial recursive function hàm đệ quy bộ phận

  • partial recursive function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ partial recursive function là gì ?
  • partial recursive function là gì trong toán học ?
  • partial recursive function dịch
  • partial recursive function dictionary
  • partial recursive function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ partial recursive function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ partial recursive function trong toán học
  • partial recursive function tiếng việt là gì ?
  • What is partial recursive function in english ?