conformal transformation

conformal transformation là gì? Ý nghĩa của từ conformal transformation phép biến đổi bảo giác

  • conformal transformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conformal transformation là gì ?
  • conformal transformation là gì trong toán học ?
  • conformal transformation dịch
  • conformal transformation dictionary
  • conformal transformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conformal transformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conformal transformation trong toán học
  • conformal transformation tiếng việt là gì ?
  • What is conformal transformation in english ?