confocal conics

confocal conics là gì? Ý nghĩa của từ confocal conics cônic đồng tiêu

  • confocal conics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ confocal conics là gì ?
  • confocal conics là gì trong toán học ?
  • confocal conics dịch
  • confocal conics dictionary
  • confocal conics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ confocal conics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ confocal conics trong toán học
  • confocal conics tiếng việt là gì ?
  • What is confocal conics in english ?