confocal curve

confocal curve là gì? Ý nghĩa của từ confocal curve đường đồng tiêu

  • confocal curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ confocal curve là gì ?
  • confocal curve là gì trong toán học ?
  • confocal curve dịch
  • confocal curve dictionary
  • confocal curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ confocal curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ confocal curve trong toán học
  • confocal curve tiếng việt là gì ?
  • What is confocal curve in english ?