core

core là gì? Ý nghĩa của từ core lõi; thực chất, bản chất

  • core là gì ?

  • Ý nghĩa của từ core là gì ?
  • core là gì trong toán học ?
  • core dịch
  • core dictionary
  • core là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ core trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ core trong toán học
  • core tiếng việt là gì ?
  • What is core in english ?