parabolic projectivity

parabolic projectivity là gì? Ý nghĩa của từ parabolic projectivity phép xạ ảnh parabolic

  • parabolic projectivity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parabolic projectivity là gì ?
  • parabolic projectivity là gì trong toán học ?
  • parabolic projectivity dịch
  • parabolic projectivity dictionary
  • parabolic projectivity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parabolic projectivity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parabolic projectivity trong toán học
  • parabolic projectivity tiếng việt là gì ?
  • What is parabolic projectivity in english ?