pyramidal surface

pyramidal surface là gì? Ý nghĩa của từ pyramidal surface mặt chóp

  • pyramidal surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pyramidal surface là gì ?
  • pyramidal surface là gì trong toán học ?
  • pyramidal surface dịch
  • pyramidal surface dictionary
  • pyramidal surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pyramidal surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pyramidal surface trong toán học
  • pyramidal surface tiếng việt là gì ?
  • What is pyramidal surface in english ?