overcorrection

overcorrection là gì? Ý nghĩa của từ overcorrection xib.điều chỉnh lại

  • overcorrection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ overcorrection là gì ?
  • overcorrection là gì trong toán học ?
  • overcorrection dịch
  • overcorrection dictionary
  • overcorrection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ overcorrection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ overcorrection trong toán học
  • overcorrection tiếng việt là gì ?
  • What is overcorrection in english ?