oval

oval là gì? Ý nghĩa của từ oval ôvan; đường trái xoan

  • oval là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oval là gì ?
  • oval là gì trong toán học ?
  • oval dịch
  • oval dictionary
  • oval là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oval trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oval trong toán học
  • oval tiếng việt là gì ?
  • What is oval in english ?