outlay

outlay là gì? Ý nghĩa của từ outlay kt.tiền chi tiêu, phí tổn

  • outlay là gì ?

  • Ý nghĩa của từ outlay là gì ?
  • outlay là gì trong toán học ?
  • outlay dịch
  • outlay dictionary
  • outlay là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ outlay trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ outlay trong toán học
  • outlay tiếng việt là gì ?
  • What is outlay in english ?