outlier

outlier là gì? Ý nghĩa của từ outlier tk.giá trị ngoại lệ

  • outlier là gì ?

  • Ý nghĩa của từ outlier là gì ?
  • outlier là gì trong toán học ?
  • outlier dịch
  • outlier dictionary
  • outlier là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ outlier trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ outlier trong toán học
  • outlier tiếng việt là gì ?
  • What is outlier in english ?