restriction

restriction là gì? Ý nghĩa của từ restriction sự hạn chế, sự thu hẹp, sự giới hạn

  • restriction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ restriction là gì ?
  • restriction là gì trong toán học ?
  • restriction dịch
  • restriction dictionary
  • restriction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ restriction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ restriction trong toán học
  • restriction tiếng việt là gì ?
  • What is restriction in english ?