switchable

switchable là gì? Ý nghĩa của từ switchable mt.ngắt được

  • switchable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ switchable là gì ?
  • switchable là gì trong toán học ?
  • switchable dịch
  • switchable dictionary
  • switchable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ switchable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ switchable trong toán học
  • switchable tiếng việt là gì ?
  • What is switchable in english ?