switchboard

switchboard là gì? Ý nghĩa của từ switchboard mt.bảng đảo mạch, bảng điều khiển

  • switchboard là gì ?

  • Ý nghĩa của từ switchboard là gì ?
  • switchboard là gì trong toán học ?
  • switchboard dịch
  • switchboard dictionary
  • switchboard là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ switchboard trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ switchboard trong toán học
  • switchboard tiếng việt là gì ?
  • What is switchboard in english ?