translate

translate là gì? Ý nghĩa của từ translate tịnh tuyến, dịch

  • translate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ translate là gì ?
  • translate là gì trong toán học ?
  • translate dịch
  • translate dictionary
  • translate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ translate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ translate trong toán học
  • translate tiếng việt là gì ?
  • What is translate in english ?