transparent film

transparent film là gì? Ý nghĩa của từ transparent film phim trong suốt

  • transparent film là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transparent film là gì ?
  • transparent film là gì trong toán học ?
  • transparent film dịch
  • transparent film dictionary
  • transparent film là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transparent film trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transparent film trong toán học
  • transparent film tiếng việt là gì ?
  • What is transparent film in english ?