Hướng dẫn giải bài tập luyện tập 2 trang 57 SGK toán lớp 6 tập 1. Giải toán lớp 6 tập 1 bài luyện tập trang 57 SGK. Làm bài tập 146, 147, 148 trang 57 SGK toán lớp 6 tập 1.

Giải bài tập luyện tập 2 trang 57 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 146 trang 57 SGK toán lớp 6

Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112 ⋮ x, 140 ⋮ x và 10 < x < 20.

Giải: Ta có 112 ⋮ x, 140 ⋮ x nên x là một ước chung của 112 và 140.

Vì 112 = 24 .  7;

140 = 22 . 5 .  7 nên ƯCLN(112, 140) = 22 .  7 = 28.

ƯC(112, 140) = Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

Vì 10 < x < 20.

Nên x = 14.

Bài 147 trang 57 SGK toán lớp 6

Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.

a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa số a với mỗi số 28, 36, 2.

b) Tìm số a nói trên.

c) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

Giải: 

a) Số bút trong mỗi hộp là a và Mai đã mua được 28 bút. Do đó a là một ước của 28.

Tương tự, Lan đã mua 36 bút nên a cũng là một ước của 36. Ta còn có a > 2.

b) Vì soosbuts trong mỗi hộp đều bằng nhau và bằng nên a là một ước chung của 28 và 36.

Ta có: 28 = 22 .  7

36 = 22 .  32.

ƯCLN(28,36) = 22 = 4. Do đó ƯC (28, 36) = Ư(4) = {1; 2; 4}.

Vì a > 2 nên a = 4.

c) Số hộp bút Mai đã mua là x và 4 . x = 28 nên x = 28 : 4 = 7.

Gọi số hộp bút Lan đã mua là y, ta có 4 . y = 36. Do đó y = 36 : 4 = 9.

Vậy Mai đã mua 7 hộp, Lan đã mua 9 hộp.

Bài 148 trang 57 SGK toán lớp 6

Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ?

Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Giải: 

Muốn cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ và số tổ là nhiều nhất thì số cần tìm là ƯCLN (48, 72).

Ta có:

48 = 24.  3;

72 = 23 . 32 nên ƯCLN (48, 72) = 23 . 3 = 24.

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 24 tổ. Khi đó mỗi tổ sẽ có 2 nam và 3 nữ.

Bài viết liên quan