additivity

additivity là gì? Ý nghĩa của từ additivity (tính chất) cộng tính

  • additivity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ additivity là gì ?
  • additivity là gì trong toán học ?
  • additivity dịch
  • additivity dictionary
  • additivity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ additivity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ additivity trong toán học
  • additivity tiếng việt là gì ?
  • What is additivity in english ?