address code

address code là gì? Ý nghĩa của từ address code mã địa chỉ

  • address code là gì ?

  • Ý nghĩa của từ address code là gì ?
  • address code là gì trong toán học ?
  • address code dịch
  • address code dictionary
  • address code là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ address code trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ address code trong toán học
  • address code tiếng việt là gì ?
  • What is address code in english ?