external feedback

external feedback là gì? Ý nghĩa của từ external feedback liên hệ ngược ngoài

  • external feedback là gì ?

  • Ý nghĩa của từ external feedback là gì ?
  • external feedback là gì trong toán học ?
  • external feedback dịch
  • external feedback dictionary
  • external feedback là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ external feedback trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ external feedback trong toán học
  • external feedback tiếng việt là gì ?
  • What is external feedback in english ?