kappa

kappa là gì? Ý nghĩa của từ kappa kapa

  • kappa là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kappa là gì ?
  • kappa là gì trong toán học ?
  • kappa dịch
  • kappa dictionary
  • kappa là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kappa trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kappa trong toán học
  • kappa tiếng việt là gì ?
  • What is kappa in english ?