level of adstraction

level of adstraction là gì? Ý nghĩa của từ level of adstraction log.mức độ trừu tượng

  • level of adstraction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ level of adstraction là gì ?
  • level of adstraction là gì trong toán học ?
  • level of adstraction dịch
  • level of adstraction dictionary
  • level of adstraction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ level of adstraction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ level of adstraction trong toán học
  • level of adstraction tiếng việt là gì ?
  • What is level of adstraction in english ?