operand

operand là gì? Ý nghĩa của từ operand mt.ôpêran

  • operand là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operand là gì ?
  • operand là gì trong toán học ?
  • operand dịch
  • operand dictionary
  • operand là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operand trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operand trong toán học
  • operand tiếng việt là gì ?
  • What is operand in english ?