recavery time

recavery time là gì? Ý nghĩa của từ recavery time thời gian phục hồi

  • recavery time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ recavery time là gì ?
  • recavery time là gì trong toán học ?
  • recavery time dịch
  • recavery time dictionary
  • recavery time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ recavery time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ recavery time trong toán học
  • recavery time tiếng việt là gì ?
  • What is recavery time in english ?