triangular prism

triangular prism là gì? Ý nghĩa của từ triangular prism lăng trụ tam giác

  • triangular prism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ triangular prism là gì ?
  • triangular prism là gì trong toán học ?
  • triangular prism dịch
  • triangular prism dictionary
  • triangular prism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ triangular prism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ triangular prism trong toán học
  • triangular prism tiếng việt là gì ?
  • What is triangular prism in english ?