triangular puramid

triangular puramid là gì? Ý nghĩa của từ triangular puramid hình chóp tam giác

  • triangular puramid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ triangular puramid là gì ?
  • triangular puramid là gì trong toán học ?
  • triangular puramid dịch
  • triangular puramid dictionary
  • triangular puramid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ triangular puramid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ triangular puramid trong toán học
  • triangular puramid tiếng việt là gì ?
  • What is triangular puramid in english ?