utility function

utility function là gì? Ý nghĩa của từ utility function hàm lợi ích

  • utility function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ utility function là gì ?
  • utility function là gì trong toán học ?
  • utility function dịch
  • utility function dictionary
  • utility function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ utility function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ utility function trong toán học
  • utility function tiếng việt là gì ?
  • What is utility function in english ?