covered

covered là gì? Ý nghĩa của từ covered bị phủ

  • covered là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covered là gì ?
  • covered là gì trong toán học ?
  • covered dịch
  • covered dictionary
  • covered là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covered trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covered trong toán học
  • covered tiếng việt là gì ?
  • What is covered in english ?