decomposition

decomposition là gì? Ý nghĩa của từ decomposition sự phân tích, sự khai triển, sự phân hoạch

  • decomposition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ decomposition là gì ?
  • decomposition là gì trong toán học ?
  • decomposition dịch
  • decomposition dictionary
  • decomposition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ decomposition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ decomposition trong toán học
  • decomposition tiếng việt là gì ?
  • What is decomposition in english ?