forgetful functor

forgetful functor là gì? Ý nghĩa của từ forgetful functor hàm tử quên

  • forgetful functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ forgetful functor là gì ?
  • forgetful functor là gì trong toán học ?
  • forgetful functor dịch
  • forgetful functor dictionary
  • forgetful functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ forgetful functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ forgetful functor trong toán học
  • forgetful functor tiếng việt là gì ?
  • What is forgetful functor in english ?