functor

functor là gì? Ý nghĩa của từ functor hàm tử

  • functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ functor là gì ?
  • functor là gì trong toán học ?
  • functor dịch
  • functor dictionary
  • functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ functor trong toán học
  • functor tiếng việt là gì ?
  • What is functor in english ?