half exact functor

half exact functor là gì? Ý nghĩa của từ half exact functor hàm tử nửa khớp

  • half exact functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ half exact functor là gì ?
  • half exact functor là gì trong toán học ?
  • half exact functor dịch
  • half exact functor dictionary
  • half exact functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ half exact functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ half exact functor trong toán học
  • half exact functor tiếng việt là gì ?
  • What is half exact functor in english ?