tone

tone là gì? Ý nghĩa của từ tone vl.âm, tông

  • tone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tone là gì ?
  • tone là gì trong toán học ?
  • tone dịch
  • tone dictionary
  • tone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tone trong toán học
  • tone tiếng việt là gì ?
  • What is tone in english ?